Zapraszamy!

Darmowe informacje i pomoc w uzyskaniu dotacji. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON)- 2013

Dotacja z PFRON

Dowiedz się jak uzyskać dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-13
Kwota dofinansowania

Niepełnosprawni, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w styczniu 2012 r. średnie wynagrodzenie wynosiło 3 666,41 zł zatem kwota dotacji to nie więcej niż 54 996,15 zł).

Kwota dotacji jest jednak negocjowana i może się okazać, że z wnioskowanych 55 000 zł starosta powiatowy zechce przeznaczyć wam np. kwotę dwukrotnie mniejszą. Tłumacząc się czy to limitem środków, czy też dużą ilością osób chętnych.

Niezwykle istotny jest zatem dobrze napisany Biznesplan! Jeśli napisany wniosek jest naprawdę dobry, istnieją spore szanse na uzyskanie pełnej wnioskowanej kwoty.

Kto może uzyskać dotację z PFRON

Osoba posiadająca zaświadczenie o niepełnosprawności, która:

 • Zarejestrowana jest w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy,
 • Nie korzystała ze środków wcześniej z PFRON lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności rolniczej,
 • Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
 • Nie zalega z opłacaniem w terminie podatków,
 • Nie była karana w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację za przestępstwa gospodarcze.

Osoba ta jednocześnie zobowiązuje się, że:

 • Środki zostaną przeznaczone na cel określony w ustawie,
 • Będzie prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące,
 • Udokumentuje realizację umowy na wezwanie starosty,
 • Rozliczy otrzymane środki w terminie określonym w umowie,
 • Zwróci otrzymane środki wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,
 • Zabezpieczy zwrot kwoty środków (np. w formie poręczenia, weksla lub gwarancji bankowej).
Na co można przeznaczyć dotację z PFRON

Ustawodawca nie przewidział tutaj żadnych restrykcji, jednak warto zaczerpnąć informację na ten temat we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwie PFRON.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek
 • Wniosek osoby niepełnosprawnej starającej się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • Ocena popytu i podaży planowanego przedsięwzięcia dokonana przez Wnioskodawcę,
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej de minimis,
 • Kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub obiektów przeznaczonych pod planowaną działalność (umowa najmu, dzierżawy, akt własności itp.),
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków np. zaświadczenia poręczycieli o dochodach,
Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o dotację składa się we właściwym do miejsca zameldowania przedstawicielstwie PFRON (Może to być Starosta powiatu bądź też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Jakie elementy są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku
 • Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • Popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną działalność,
 • Kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej kwoty,
 • Uprawnienia i kwalifikacje Wnioskodawcy,
 • Wysokość środków własnych Wnioskodawcy,
 • Wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Informacje dodatkowe

Niewątpliwie jedną z najbardziej istotnych rzeczy jest napisanie dobrego biznesplanu. Po jego złożeniu (wraz z wnioskiem dotacyjnym) do lokalnego przedstawicielstwa PFRON, należy zarejestrować się jako bezrobotny w PUP oraz pobrać z niego zaświadczenie o nie korzystaniu z innych źródeł dofinansowań. Kolejno należy udać się do swojego Urzędu Skarbowego i pobrać zaświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz dostarczyć poręczenia wierzycieli, akt własności nieruchomości bądź umowę najmu lub dzierżawy budynku, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Zaraz przed podpisaniem umowy będziesz musiał(a) jeszcze zgłosić działalność (wpis do ewidencji), założyć konto firmowe w banku oraz wyrobić REGON.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą również starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Informacje na ten temat można znaleźć na stornie PFRON.

Strony internetowe dla firm

Pamiętaj

Wykorzystując środki finansowe z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacz je na promocję Swojej firmy. Tworząc biznesplan, zagospodaruj środki na stworzenie identyfikacji wizualnej i zaprojektowanie logotypu. Zleć wykonanie profesjonalnej i funkcjonalnej strony internetowej oraz jej promocję w wyszukiwarce Google profesjonalnej Agencji Interaktywnej!

 

Gdzie otrzymać dotację?

Wybierz swoje miejsce zamieszkania i dowiedz się, które Urzędy udzielają pomocy w uzyskaniu dofinansowania:

PolskaDotacje DolnośląskieDotacje Kujawsko-pomorskieDotacje LubelskieDotacje LubuskieDotacje ŁódzkieDotacje MałopolskieDotacje MazowieckieDotacje OpolskieDotacje PodkarpackieDotacje PodlaskieDotacje PomorskieDotacje ŚląskieDotacje ŚwiętokrzyskieDotacje Warmińsko-mazurskieDotacje WielkopolskieDotacje Zachodniopomorskie
 

Warto zobaczyć:

Czym zajmuje się chirurgia plastyczna , ma duży wachlarz możliwości. Czy jest ona bezpieczna? dieta dukana , powszechnie stosowana. Groźne uzależnienie to alkoholizm , cierpi wielu.